ទាក់ទងមកឥឡូវនេះ

+ 855 23 93 93 99


អំពីយើងខ្ញុំ

ចក្ខុវិស័យឬទស្សនៈ

  • ជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេ ក្នុងការផលិត ផ្គត់ផ្គង់ និង ច្នៃបង្កើតបំពង់ទីបជ័រនិងបំពង់ទីបអគ្គិសនី ទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទីផ្សារក្រៅប្រទេស ។


បេសកកម្ម

  • គាំទ្រលើកស្ទួយដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងហេដ្ឋារេចនាសម្ព័ន្ធនៃវិស័យផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ និងវិស័យបណ្តាញទឹក-ភ្លើង ដោយផលិតនូវផលិតផល ដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងការជឿជាក់ទុកចិត្តបំផុតពីអ្នកប្រើប្រាស់ ។
  • ចូលរួមចំណែកនិងធានាថា បណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹក ជាទឹកស្អាត មានសុវត្ថិភាព និងការជឿទុកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់ នៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងគ្រប់អាជីវកម្ម ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។
  • ចូលរួមចំណែកនិងធានាអោយបាន នូវគ្រប់ផលិតផលបំពង់ទីបនិងតំណបំពង់ទីបអគ្គិសនី របស់  ក្រុមហ៊ុន មានសុវត្ថិភាពនិងទទួលបាននូវការជឿជាក់ សំរាប់ការប្រើប្រាស់ ។
  • គាំទ្រលើកស្ទួយដល់យុទ្ធសាស្រ្តផលិតកម្មសំរាប់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស របស់ប្រទេសកម្ពុជា នូវបំពង់ទីបជ័រនិងបំពង់ទីបអគ្គិសនី ។